Statut

Fundacja została powołana w celu:
a) wspierania w działaniu twórczym i promocji twórczości fotograficznej autorów z całego świata,
b) rozpowszechniania fotografii i innych sztuk (również filmu i sztuki audiowizualnej), jako uniwersalnego języka umożliwiającego swobodną komunikację ponad granicami i między pokoleniami,
c) rozwoju edukacji wizualnej dzieci i młodzieży,
d) stworzenia platformy dla spotkania fotografii z socjologią, etnografią, antropologią i innymi hu­manistycznymi dziedzinami nauki.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
a) organizowanie seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń, jak również innych form działalności kulturalno-oświatowej oraz propagowanie i wymianę doświadczeń w zakresie objętym celami Fundacji,
b) prowadzenie działalności wystawienniczej, wydawniczej, edukacyjnej oraz promocyjnej w zakresie kultury,
c) współpracę z instytucjami artystycznymi, wydawniczymi i upowszechniania kultury oraz muzeami,
d) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, organizacjami politycznymi i społecznymi oraz pozarządowymi na rzecz rozwoju i popularyzacji kultury,
e) wspieranie i fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbied­niejszych.

Dla osiągnięcia swoich celów, Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych.

Pobierz cały statut Fundacji Kultura Obrazu.